W celu korzystania z usług świadczonych przez firmę Gry Planszowe KROLM, niezbędna jest akceptacja poniższego Regulaminu w całości. Wszystkie usługi są świadczone zgodnie z prawem polskim i z regulaminem firmy.

 

§ 1. Regulamin ustala zasady korzystania z lokalu prowadzonego przez firmę: Gry Planszowe KROLM Adam Świsłowski, pod adresem: Poczty Gdańskiej 3, 80-321 Gdańsk, zwaną dalej Wypożyczalnią, przez osoby korzystające z Wypożyczalni, zwane dalej Wypożyczającymi, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb niezbędnych do korzystania z Wypożyczalni gier planszowych KROLM zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182).

 

§ 2. Z Wypożyczalni może korzystać osoba pełnoletnia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszportu, dowodu osobistego). W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego albo jego obecność w tym samym czasie na terenie wypożyczalni. Wypożyczający po zakupie biletu wstępu, ma możliwość korzystania z gier na terenie wypożyczalni, lecz nie może wypożyczyć więcej niż jednej gry w tym samym czasie. Przedstawione przez wypożyczającego dokumenty są spisywane, a dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów związanych z ustaleniem tożsamości wypożyczającego i nie będą używane do działań marketingowych. 

 

§ 3. Wypożyczający może grać we własne gry, które przyniósł, lecz Wypożyczalnia nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

§ 4. Wypożyczone gry należy zwrócić w stanie niepogorszonym, wynikającym z normalnego używania. Zwrot wypożyczonej gry winien nastąpić do rąk pracownika Wypożyczalni. Pozostawienie gry na ladzie lub w innym miejscu na terenie Wypożyczalni nie jest uznawane za zwrot. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane nieprawidłowo dokonanym zwrotem. Za odpowiedzialność materialną rozumie się zwrot pieniężny w wysokości nowej gry.

 

§ 5. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni może wydać potwierdzenie przyjęcia zwrotu z podaniem jego daty.

 

§ 6.. Okres wypożyczenia gier na terenie wypożyczalni trwa do czasu jej zamknięcia. W przypadku wypożyczenia gier poza teren wypożyczalni,  nie można przetrzymać ich dłużej niż miesiąc. Jeśli wypożyczamy na dłużej niż trzy dni, należy poinformować o tym fakcie gralnię Krolm. Po upływie miesiąca od dnia wypożyczenia, gralnia zatrzymuje całą kaucję i wprowadza procedurę odzyskania gier od wypożyczającego.

 

§ 7. Wypożyczający chcący przedłużyć okres wypożyczenia, musi powiadomić telefonicznie o tym fakcie Wypożyczalnię.

 

§ 8. Opłata za wypożyczenie gry poza teren wypożyczalni uzależniona jest od wartości nowej gry. Ceny dostępne są na stronie internetowej Wypożyczalni, oraz na miejscu w lokalu.

 

§ 9. Wypożyczający jest odpowiedzialny za stan techniczny gry od momentu wydania jej przez pracownika Wypożyczalni.

 

 

§ 10. Wypożyczający winien sprawdzić stan gry przed jej wypożyczeniem, w tym czy ilość elementów gry zgodna jest ze spisem. Wszelkie zastrzeżenia, braki lub uszkodzenia winny być zgłoszone przed wypożyczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że wypożyczana gra była kompletna i nie była w żaden sposób uszkodzona. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w wypadku uszkodzenia lub utraty gry lub części jej elementów.

 

§ 11. W wypadku, gdy gra zostanie uszkodzona i/lub zdekompletowana, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny nowej gry. Opłata ta może zostać uiszczona samoistnie lub zostać potrącona z kaucji. Czas na uiszczenie opłaty wynosi 14 dni od zaistniałej sytuacji.

 

§ 12. W wypadku gdy uszkodzenie i/lub zdekompletowanie gry nie jest znaczne i naprawa jest możliwa i uzasadniona ekonomicznie, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia kosztów tej naprawy. Koszty te zostaną wskazane przez Wypożyczalnie i pobrane tego samego dnia, w którym nastąpiło uszkodzenie gry.

  

§ 13. Kaucja za każdą grę pobierana jest z góry i wymagana przy każdym wypożyczeniu gry poza obszar, gdzie znajduje się siedziba Wypożyczalni.

 

§ 14. Kaucja jest wnoszona w wysokości ceny nowej gry.

 

§ 15. Kaucja jest zwracana Wypożyczającemu po zwróceniu gry, pomniejszona o opłatę za cały okres wypożyczenia.

 

§ 16. Za zwłokę w zwrocie gry do Wypożyczalni (w tym za brak powiadomienia, o którym mowa w pkt. 7 tego regulaminu), może nastąpić zatrzymanie kaucji przez wypożyczalnię, oraz skierowanie sprawy na policję w celu odzyskania przywłaszczonej gry.

 

§ 17. W uzasadnionych przypadkach pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia gry, oraz wyprosić Wypożyczającego z lokalu.

 

 

§ 18. Wypożyczający ma bezwzględny zakaz wynoszenia gier poza obszar Wypożyczalni bez wpłacenia kaucji lub dokonania zakupu gry.

 

§ 19. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zaczynają obowiązywać 14 dni od dnia ich opublikowania. Publikacja nastąpi w widocznym miejscu na terenie Wypożyczalni i na stronie internetowej Krolm.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2016

 

 § 20. Na żądanie Wypożyczającego pracownik Wypożyczalni ma obowiązek wręczyć egzemplarz niniejszego Regulaminu.

 

§ 21. Osoby przebywające w wypożyczalni zgadzają się na umieszczenie ich wizerunku na zdjęciach i filmach wykorzystywanych do promowania lokalu Gry Planszowe Krolm i nie będą rościć sobie z tego tytułu żadnych praw ani wnosić pretensji za ich wykorzystanie.

 

§ 22. Zakup biletu wstępu lub wypożyczenie gry wiąże się z akceptacją w całości regulaminu wypożyczalni.

 

Regulamin karty podarunkowej do pobrania - KARTA PODARUNKOWA

 

 

INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA FIRMY GRY PLANSZOWE KROLM:

 

1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma: Gry Planszowe KROLM Adam Świsłowski NIP: 5891934958

 

2) Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@krolm.pl lub adres pocztowy: Krolm, poczty gdańskiej 3, 80-321 Gdańsk

 

3) Skąd mamy Twoje dane?

 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas wypożyczania gry poza teren wypożyczalni Krolm

 

4) Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Gry Planszowe Krolm?

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do legalnego wypożyczenia gry poza teren wypożyczalni, oraz stwierdzenia Twojej pełnoletności.

 

5) Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- numer i seria dowodu osobistego, imię i nazwisko, oraz numer telefonu kontaktowego

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z możliwości wypożyczenia gry od Gry Planszowe Krolm. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

6) Jakie masz uprawnienia wobec Gry Planszowe Krolm w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Gry Planszowe Krolm; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

7) W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

8) Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Twoje dane osobowe nie będą udostępnione nikomu poza Gry Planszowe Krolm

 

9) Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: • szybszej obsługi przy kolejnym wypożyczeniu gry

 

10) Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

 

Nie

 

11) Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

 

Nie